سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
1ـ فصلنامة علمي تخصصي «انديشة تقريب» مجمع جهاني تقريب مذاهب  
00 
 
 
نويسنده