تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم سیاسی 
دانشگاه مفید 
 
لیسانس 
 
فرهنگ و معارف اسلامی 
جامعه المصطفی العالمیه 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه 
جامعه المصطفی العالمیه 
19.50 
لیسانس 
 
حقوق 
جامعه المصطفی العالمیه 
 
فوق لیسانس 
 
هنر، ممتاز 
انجمن خوشنویسان ایران-قم 
 
سطح 4