احزاب سیاسی مدرن
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - فرهنگی -سیاسی قلم، ش 38-37، 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده این پژوهش طی سه بخش ارائه می‌شود. بخش اول، به کلیات پرداخته که در آن، تعریف حزب بعنوان تشکلی از افراد با اهداف مشترک، جهت کسب قدرت سياسی، و پیشینة حزب در دو حوزة شرق و غرب مطرح شده است. بخش دوم، تحلیل و بررسی حزب را بر عهده دارد، که احزاب مدرن، داراي تشکيلات منسجم و سازواره‌ای، برای کسب قدرت با نظام حاکم، مبارزه می‌کند. تکثر‌گرايي سياسی، مشارکت و رقابت سیاسی در پدیدة حزب سیاسی مهم جلوه می‌کنند. در ادامه ضرورت حزب در اندیشة اسلامی را با طرح مبانی اسلامی چون: اصل عدالت، تعاون، حفظ نظام اسلامی و تنظیم قوانین بیان می‌دارد. پس از آن نگاه انديشمندان اسلامي را به حزب سياسی، در سه نگاه متفاوت مطرح می‌کند. نگاه اول پذیرش سنتی حزب و بس؛ نگاه دوم با تلقی سکولاریستی وجود حزب در اندیشة اسلامی را نفی می‌کند. اما نگاه سوم با توجه به اصل عدالت، اصل عدم تکلیف و... وجود حزب را می‌پذیرد. بخش سوم، به تبیین تعامل احزاب مدرن اختصاص یافته است. که احزاب سياسی، با ادغام اجتماعی، نظارت، چانه‌زنی و ایجاد انسجام ملی و... کارآمدی اجتماعی و سیاسی خود را تأمین، و به شيوه‌هاي افراطی، میانه‌رو، چپ، مسالمت‌آمیز و یا خشن، راهبردها و استراتژی خود را ترسیم می‌کنند. در ادامه تفاوت احزاب سیاسی با گروه‌های فشار، و اهمیت احزاب در انتخابات و انتخاب سیاسی با معرفی نامزدها مورد توجه قرار گرفته است، که احزاب با تعامل سياسي خود با نهادهاي حکومتي و سياسی، تنها را دست‌یابی به قدرت معرفی شده است. در آخر بخش، شرایط مهم در ظهور احزاب را کثرت‌گرایی سیاسی و اعتقادی بیان می‌کند. کلید واژه‌ها: حزب، جامعه، احزاب سياسی، حکومت، سیاست، انديشة اسلامی، انتخاب سياسی، مدرن، تعامل.