نقش عاشورا در وحدت میان مسلمانان
44 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این پژوهش طی پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول؛ به طرح کلیات و تعاریف عاشورا، نقش، وحدت و ارائة مفاهیم و مبانی عاشورا پرداخته، که از مبانی، توحید، قرآن و نبوت مهم جلوه می‌کنند. فصل‌های دوم و سوم؛ تبیین نقش وحدت بخش عاشورا، در نگاه درون دینی و بیرون دینی را بعهده دارند، که عاشورا به اعتقادات اسلامی چون امر به معروف و نهی از منکر، نماز، اصلاح جامعه، اصول و مشترکات انساني چون آزادی، کرامت و عزت انسانی توجه جدی داشته است، بدان‌جهت در وحدت مسلمین تأثیر گذار دانسته شده است، فصل چهارم، به تحلیل تأثیر وحدت آفرین عاشورا از منظر عاطفی‌ـ روانی اختصاص دارد. که در آن قتل و شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش، اسارت اهلبیت پیامبر و هتک حرمت آنان، بعنوان محرک‌هاي عاطفي‌ـ رواني در رسيدن مسلمانان و انسان‌ها به وحدت و همدلی، مطرح گردیده است. فصل پنجم؛ فضیلت‌های اخلاقی چهرهای عاشورا از جمله امام حسین(ع)، را بخاطر خدا محوری، اخلاق کریمانه و ایثار؛ همين‌طور اوصاف اخلاقي اصحاب و زنان را چون وفاداری، تعهد، اخلاص، از عوامل عمدة اخلاقی‌‌ـ عاطفی ایجاد و تقویت وحدت بین مسلمانان قلمداد کرده است. در نهایت این پژوهش با طرح نتیجه پایان یافته است. کلید واژه‌ها: وحدت، اصلاح جامعه، عاشورا، اسلام، نقش، آل‌الله، توحید، آموزة دین، شهادت، امویان، حکومت.