پژوهشي در هرمنوتيك فلسفي گادامر
54 بازدید
محل نشر: گاهنامه علمي پژوهشي پرتو خرد، شماره، 3، انجمن فلسفه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/5/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی